colofon
 

* Deze website is eigendom van stichting DIG050

 

*Alle content op deze website wordt gemaakt en geleverd door

 medewerkers/vrijwilligers van DIG050

 

* fotografie: DIG050

 

* ontwerp, design en beheer: Mark Smit

disclaimer

Hoewel wij zo zorgvuldig mogelijk aan deze website werken, garandeert DIG050 niet dat deze website ten alle tijde foutloos of onderbroken functioneert. Onze website is helaas niet automatische goed te zien op elk type beeldscherm. Het is dus mogelijk dat de website niet optimaal wordt weergeven op bepaalde pc/laptop-beeldschermen, tablet of mobiele telefoon . 

Het is niet toegestaan om teksten of audio/visueel materiaal van deze website op welke wijze dan ook te verveelvoudigen zonder de uitdrukkelijke toestemming van stichting DIG050. 

Leden van de klankbordgroep van DIG050 zijn, op het voor hen bedoelde onderdeel van deze website, vrijgesteld van bovenstaande bepaling.

Cookies voor webstatistieken

DIG050 gebruikt cookies voor webstatistieken. Dat doen we om te begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie gebruiken wij uitsluitend om onze website te verbeteren Bijvoorbeeld door informatie aan te vullen of door het gebruikersgemak te verbeteren.

DIG050 zal deze informatie nooit gebruiken voor commerciële doeleinden.
Dit soort cookies heeft geen impact op uw privacy. Ze vallen daarom onder de uitzondering van de cookiebepaling in de Telecommunicatiewet.

Als gevolg daarvan vraagt dig050.com geen toestemming voor het plaatsen van deze cookies. Stichting DIG050 erkent geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele cookies van derden.

Privacy Policy
 
DIG050 hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. DIG050 houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:


- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt,    deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig        zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw       persoonsgegevens;

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging          van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de   doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en

  deze  respecteren.


Als DIG050 zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.


Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door DIG050 verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Administratieve doeleinde;

- Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

- Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- De overeengekomen opdracht;

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan DIG050 de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam;

- Tussenvoegsel;

- Achternaam;

- (Zakelijk) Telefoonnummer;

- (Zakelijk) E-mailadres;

- Geslacht.
Uw persoonsgegevens worden door DIG050 opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking. 

 
 

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door DIG050 verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):


- Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:


- Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;


Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan DIG050 de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam;

- Tussenvoegsel;

- Achternaam;

- E-mailadres.


Uw persoonsgegevens worden door {DIG050} opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:


- Gedurende de periode dat men aangemeld is.


Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door {DIG050} verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):


- Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:


- De arbeidsovereenkomst.


Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan {DIG050} de volgende persoonsgegevens van u vragen:


- Voornaam;

- Tussenvoegsel;

- Achternaam;

- Telefoonnummer;

- E-mailadres; -

Geboortedatum;

- Salarisgegevens;

- Kopie ID;

- BSN-nummer;

- Bankgegevens.


Uw persoonsgegevens worden door DIG050 opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 

- Gedurende de periode dat men een contract heeft. 


 
 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 


Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:


- Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;

- Het verzorgen van de (financiële) administratie;

- Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.


Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
 

Binnen de EU 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 


Bewaartermijn

DIG050 bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.


Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;


- Alle personen die namens {DIG050} van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan      geheimhouding daarvan.

- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe    is;

- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of              technische incidenten;

- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van                                  persoonsgegevens.
 
 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.


Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.


Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!


Contactgegevens DIG050
Postadres: Aurora 16
9602ex Hoogezand 
Info@dig050.nl